12) Złożyć wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Miejsce złożenia dokumentów / załatwienia sprawy:
Referat Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dziennik podawczy
Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144

  • przyjmowanie wniosków i podań oraz wydawanie dokumentów:
    pokój nr 15 - 1 piętro

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

Wnioskodawcą może być każdy. Wnioskodawca może również działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

Godziny przyjmowania klientów:

  • przyjmowanie korespondencji i wydawanie dokumentów
    - poniedziałki godz. 9.00 do 17.00, wtorek, czwartek, piątek godz. 7.30 do 15.30, w środy: dzień wewnętrzny urzędu

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

Brak

Opłaty:

Brak

Tryb odwoławczy:

Brak

Terminy:

Nie dotyczy.

Dodatkowe wyjaśnienie:

Zgodnie art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Wójt Gminy przeprowadza ocenę aktualności planów miejscowych. Wyniki analizy przekazuje radzie gminy co najmniej raz w okresie kadencji rady, po uzyskaniu opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej. W zależności od wyników analizy Rada Gminy może podjąć uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., Poz. 1044 z późniejszymi zmianami).

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

Wypełniony wniosek o zmianę „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” - do pobrania poniżej lub w pokoju Referatu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury, ul. Długa 144 pokój 15, 1 piętro.

Lista załączników do formularza BUA BT34:

  • Pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu wnioskodawcy.
  • W przypadku wniosku składanego przez osobę prawną proszę podać numer z „Rejestru Przedsiębiorców” Krajowego Rejestru Sądowego.

Załączniki

Formularz BUA.BT34

1731

Powrót