3) Złożyć wniosek o zmianę decyzji WZ oraz ULICP

Miejsce złożenia dokumentów / załatwienia sprawy:
Referat Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska
ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska:

 • przyjmowanie wniosków i podań oraz wydawanie dokumentów:
  parter, dziennik podawczy,
 • wydawanie dokumentów i udostępnianie akt – parter, pokój nr 7 oraz I piętro, pokój 15.

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

Wnioskodawcą może być strona, na rzecz której została wydana decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o ustaleniu lokalizacja inwestycji celu publicznego. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika.

Godziny przyjmowania klientów:

 • przyjmowanie korespondencji i dokumentów
  - poniedziałek w godzinach od 9:00 do 17:00,
  - wtorek, środa, czwartek, piątek w godzinach od 7:30 do 15:30,
 • wydawanie dokumentów i udostępnianie akt:
  - poniedziałek w godzinach od 9:00 do 17:00,
  - wtorek, czwartek, piątek w godzinach od 7:30 do 15:30,
  Zgodnie z regulaminem organizacyjnym tut. Urzędu środa jest dniem wewnętrznym – stron nie przyjmujemy

Uwagi:

Zmiana decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego możliwa jest po uzyskaniu zgody wszystkich stron postępowania. Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zmierzający do zmiany rodzaju obiektu budowlanego lub wykraczający poza granice sprawy administracyjnej rozstrzygniętej pierwotną decyzją. W takim przypadku należy wystąpić o nową decyzję o warunkach zabudowy lub decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opłaty:

Wysokość opłaty skarbowej wynosi:

 • za zmianę decyzji o ustaleniu warunków zabudowy lub decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 56 zł;
 • za pełnomocnictwo (od każdego pełnomocnictwa - do każdej osoby oddzielnie) - 17 zł.

Opłatę w najniższej wymaganej wysokości uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska (pokój nr 6 na parterze) lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy.

Numer rachunku: 90 8791 0009 0000 0000 0101 0001 BS Bukowina Tatrzańska z chwilą złożenia wniosku. Ewentualne uzupełnienie opłaty skarbowej – przy podbiciu klauzuli prawomocności na decyzji.

Kasa czynna: poniedziałek 9.00 – 12.00 13.00 – 16.30 wtorek - piątek 8.00 - 12.00 13.00 – 15.00, w ostatni roboczy dzień miesiąca kasa czynna do godz. 12.00.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji następuje średnio w czasie nie dłuższym niż - 2 miesiąc, maksymalnie - 3 miesiące (kiedy zmiana decyzji wymaga ponownego jej uzgodnienia), licząc od dnia dostarczenia wniosku z kompletem materiałów.

Tryb odwoławczy:

Stronom przysługuje odwołanie od decyzji, które powinno być złożone w Urzędzie Gminy Bukowina Tatrzańska – dziennik podawczy lub nadane na poczcie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia i adresowane "Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska".

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., Poz. 1945).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., Poz. 2096 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., Poz. 1044 z późniejszymi zmianami).

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z załącznikami - do pobrania poniżej lub w Referacie Budownictwa, Urbanistyki i Architektury, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska.

Lista załączników do wniosku o warunki zabudowy:

 1. Zgoda wszystkich stron postępowania na zmianę decyzji.
 2. Ksero przedmiotowej decyzji,
 3. Pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu wnioskodawcy.
 4. Dowód zapłaty opłaty skarbowej.
 5. W przypadku wniosku składanego przez osobę prawną proszę podać numer z „Rejestru Przedsiębiorców” Krajowego Rejestru Sądowego.

We wniosku należy podać numer telefonu kontaktowego.

Dodatkowe informacje:

Pokój nr 7 (parter) lub 15 (I piętro)

tel.: 18 20 00 872, fax.: 18 20 00 879,

e-mail: wbudz@ugbukowinatatrzanska.pl, ldomalik@ugbukowinatatrzanska.pl, ekrzysik@ugbukowinatatrzanska.pl

1794

Powrót