1) Złożyć wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Miejsce złożenia dokumentów / załatwienia sprawy:
Referat Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska
ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska:

 • przyjmowanie wniosków i podań oraz wydawanie dokumentów:
  parter, dziennik podawczy,
 • wydawanie dokumentów i udostępnianie akt – parter, pokój nr 7 oraz I piętro, pokój 15.

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, państwowa i samorządowa
jednostka organizacyjna oraz organizacja społeczna. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

Godziny przyjmowania klientów:

 • przyjmowanie korespondencji i dokumentów
  - poniedziałek w godzinach od 9:00 do 17:00,
  - wtorek, środa, czwartek, piątek w godzinach od 7:30 do 15:30,
 • wydawanie dokumentów i udostępnianie akt:
  - poniedziałek w godzinach od 9:00 do 17:00,
  - wtorek, czwartek, piątek w godzinach od 7:30 do 15:30,
  Zgodnie z regulaminem organizacyjnym tut. Urzędu środa jest dniem wewnętrznym – stron nie przyjmujemy

Uwagi:

Kopię map dla obszaru objętego wnioskiem oraz informacje o adresie geodezyjnym inwestycji można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Zakopanem, ul. Chramcówki 15, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 6 - parter - pawilon B), tel. 18 20 239 34. Mapy powinny obejmować analizowany obszar w odległości trzykrotnej szerokości frontu działki objętej wnioskiem, lecz nie mniej niż 50 m. (!!!)

W odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy.

Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Decyzja o warunkach zabudowy może być przeniesiona, za zgodą strony, na rzecz której została wydana, na rzecz innej osoby, jeśli przejmuje ona wszystkie warunki wynikające z decyzji.

W przypadku inwestycji mogących oddziaływać na środowisko koniecznym jest dołączenie do wniosku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku inwestycji mogących oddziaływać na środowisko.

Opłaty:

Wysokość opłaty skarbowej wynosi:

 • za decyzję o ustaleniu warunków zabudowy - 107 zł
  UWAGA: Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
 • za pełnomocnictwo (od każdego pełnomocnictwa - do każdej osoby oddzielnie) - 17 zł

Opłatę w najniższej wymaganej wysokości uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska (pokój nr 6 na parterze) lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy.

Numer rachunku: 90 8791 0009 0000 0000 0101 0001 BS Bukowina Tatrzańska z chwilą złożenia wniosku. Ewentualne uzupełnienie opłaty skarbowej – przy podbiciu klauzuli prawomocności na decyzji.

Kasa czynna: poniedziałek 9.00 – 12.00 13.00 – 16.30 wtorek - piątek 8.00 - 12.00 13.00 – 15.00, w ostatni roboczy dzień miesiąca kasa czynna do godz. 12.00.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji następuje średnio w czasie nie dłuższym niż - 5 miesięcy, licząc od dnia dostarczenia wniosku z kompletem materiałów, maksymalnie - 9 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Stronom przysługuje odwołanie od decyzji, które powinno być złożone w Urzędzie Gminy Bukowina Tatrzańska – dziennik podawczy lub nadane na poczcie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia i adresowane "Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska".

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., Poz. 1945).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., Poz. 2096 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., Poz. 1044 z późniejszymi zmianami).

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy wraz z załącznikami - do pobrania poniżej lub w Referacie Budownictwa, Urbanistyki i Architektury, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska.

Lista załączników do wniosku o warunki zabudowy:

 1. Do pobrania w Starostwie Powiatowym w Zakopanem, ul. Chramcówki 15,
  tel.: 18 20 17-100 – wydział geodezji:
 1. kopia mapy zasadniczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000;
 2. kopia mapy sytuacyjno – wysokościowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000 - nie dotyczy działek położonych w miejscowości Białka Tatrzańska;
 3. kopia mapy ewidencyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, (skala 1 : 2880) - działka na środku kartki - nie dotyczy działek położonych w miejscowości Białka Tatrzańska;
 4. wypis z rejestru gruntów (dla przedmiotowej działki / działek) z danymi dotyczącymi rodzaju użytków gruntowych występujących na przedmiotowych działkach.

UWAGA!

 • mapa powinna obejmować analizowany obszar w odległości trzykrotnej szerokości frontu działki objętej wnioskiem, lecz nie mniej niż 50 m.
 1. Warunki właściwego zarządcy sieci o możliwości wykonywania uzbrojenia:

Rodzaj inwestycji podany w warunkach właściwego zarządcy sieci i we wniosku o ustalenie warunków zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego muszą być ze sobą zgodne, czyli posiadać taką samą nazwę.

 1. do sieci energetycznej:

„TAURON” Dystrybucja S.A., Rejon Dystrybucji Nowy Targ, ul. Parkowa 11,

34-400 Nowy Targ, tel.: 18 264 33 02, fax.: 18 266 77 81,

 • zgodnie z art. 61 ust. 5 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., Poz. 1945) należy dostarczyć warunki przyłączenia traktowane jak przyrzeczenie zawarcia umowy o przyłącz elektroenergetyczny;
 1. wody:
 • zapewnienie dostarczenia wody od Spółki Wodociągowej z danej miejscowości,
 • w przypadku prywatnego ujęcia – zgoda właściciela / właścicieli,
 • w przypadku studni – nie dotyczy,
 1. odprowadzanie ścieków:

Gminny Zakład Komunalny w Bukowinie Tatrzańskiej, siedziba: Oczyszczalnia Ścieków w Czarnej Górze, ul. Podgórska 46, tel.: 18 208 20 40, kierownik zakładu: Eugeniusz Gogola

 • zgoda na podłączenie budynku do kanalizacji;
 • wstępne zapewnienie przyjęcia ścieków socjalno-bytowych do oczyszczalni ścieków- w przypadku projektowanego szczelnego zbiornika na ścieki (tzw. szambo).
 1. Pozostałe:
 1. należy określić granice terenu objętego wnioskiem na kopii mapy zasadniczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszaru na który inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000, a w przypadku braku mapy zasadniczej na kopii mapy ewidencyjnej (katastralnej).
 2. należy określić planowany sposób zagospodarowania terenu oraz charakterystykę zabudowy i zagospodarowania terenu, przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych – w formie opisowej (w treści wniosku) i graficznej;
 3. dokumenty potwierdzające posiadanie średniej wielkości gospodarstwa rolnego w Gminie Bukowina Tatrzańska – w przypadku wniosku o zabudowę zagrodową;
 4. ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia – w przypadku gdy planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm.);
 5. decyzje zarządców dróg publicznych zezwalające na lokalizację / przebudowę / rozbudowę zjazdu / zjazdów z dróg publicznych na przedmiotową / przedmiotowe działkę / działki – Zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „decyzję o warunkach zabudowy wydaje z zastrzeżeniem ust 3, wójt, burmistrz albo prezydent miasta po uzgodnieniu z organami, o których mowa w art. 53 ust. 4, i uzyskaniu uzgodnień lub decyzji wymaganych przepisami odrębnymi”. Do przepisów odrębnych należy m.in. ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U z 2018r. poz. 2068 ze zm.). Zgodnie z art. 29 ust. 1 powyższej ustawy uzyskanie decyzji administracyjnej wydanej przez zarządcę drogi zezwalającej na lokalizację zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi – w przypadku budowy / przebudowy / rozbudowy zjazdu z drogi publicznej;
 6. pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania Inwestora / jeśli został ustanowiony / wraz z opłatą w wysokości 17 zł - w przypadku gdy „X” osób fizycznych („X” inwestorów) udzielają pełnomocnictwa opłata skarbowa wynosi „X” x 17 zł. - wysokość stawki określona w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r., Poz. 1044 z późniejszymi zmianami);
 7. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 107 zł – wysokość stawki określona w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej t.j. Dz. U. z 2018 r., Poz. 1044 z późniejszymi zmianami – nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego;
 8. W przypadku wniosku składanego przez osobę prawną proszę podać numer z „Rejestru Przedsiębiorców” Krajowego Rejestru Sądowego.

We wniosku należy podać numer telefonu kontaktowego.

Dodatkowe informacje:

Pokój nr 7 (parter) lub 15 (I piętro)

tel.: 18 20 00 872, fax.: 18 20 00 879,

e-mail: wbudz@ugbukowinatatrzanska.pl, ldomalik@ugbukowinatatrzanska.pl, ekrzysik@ugbukowinatatrzanska.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA:

- Wniosek o ustalenie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego [DOC]

- Wniosek o ustalenie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego [PDF]

- Wniosek o ustalenie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego - ZAŁĄCZNIKI [DOC]

- Wniosek o ustalenie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego - ZAŁĄCZNIKI [PDF]

3420

Powrót