9) Złożyć wniosek o wydanie wypisu, wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Miejsce złożenia dokumentów / załatwienia sprawy:
Referat Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dziennik podawczy
Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144

 • przyjmowanie wniosków i podań oraz wydawanie dokumentów:
  pokój nr 15 - 1 piętro

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

Wnioskodawcą może być każdy. Wnioskodawca może również działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

Godziny przyjmowania klientów:

 • przyjmowanie korespondencji i wydawanie dokumentów
  - poniedziałki godz. 9.00 do 17.00, wtorek, czwartek, piątek godz. 7.30 do 15.30, w środy: dzień wewnętrzny urzędu

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

Wpłata należnej opłaty skarbowej

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie wypisu lub wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego:

 1. od wypisu:
  1. do 5 stron – 30 zł
  2. powyżej 5 stron – 50 zł
 1. od wyrysu:
  1. za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A-4 – 20 zł
  2. nie więcej niż – 200 zł

W przypadku położenia działki w terenie na którym brak jest planu miejscowego wydawane jest zaświadczenie – opłata skarbowa w wysokości 17 zł.

UWAGA: Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Opłatę w najniższej wymaganej wysokości uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska (pokój nr 6 na parterze) lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy.

Numer rachunku: 90 8791 0009 0000 0000 0101 0001 BS Bukowina Tatrzańska z chwilą złożenia wniosku. Ewentualne uzupełnienie opłaty skarbowej – przy odbiorze wypisu / wyrysu / zaświadczenia.

Kasa czynna: poniedziałek 9.00 – 12.00 13.00 – 16.30 wtorek - piątek 8.00 - 12.00 13.00 – 15.00, w ostatni roboczy dzień miesiąca kasa czynna do godz. 12.00.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Prawidłowo wypełniony wniosek załatwiany jest w terminie do 2 dni, w przypadku większej liczby działek do 7 dni.

Uwaga: w celu sprawnego załatwienia sprawy rekomenduje się pozostawienia nr telefonu na wniosku (odbiór gotowego wypisu / wyrysu lub korekta mylnie wpisanych działek, doniesienie dokumentów zawierających dane niedawno uczynionych podziałów działek itp.).

Tryb odwoławczy:

Brak

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., Poz. 1044 z późniejszymi zmianami).

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

Wypełniony wniosek o wydanie wypisu, wyrysu zaświadczenia potwierdzającego fakty lub stan prawny wynikający z posiadanych dokumentów i danych wraz z załącznikami - do pobrania poniżej lub w pokoju Referatu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury, ul. Długa 144 pokój 15, 1 piętro.

Lista załączników do formularza BUA:

 • Pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu wnioskodawcy.
 • Dowód zapłaty opłaty skarbowej podstawowych (minimalnych) opłat za wypis / wyrys, przy odbiorze należy dopłacić brakujące kwoty, jeżeli wypis przekroczył 5 stron a wyrys 1 stronę.
 • W przypadku wniosku składanego przez osobę prawną proszę podać numer z „Rejestru Przedsiębiorców” Krajowego Rejestru Sądowego.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

- Wniosek o wydanie wypisu, wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy [DOC]

- Wniosek o wydanie wypisu, wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy [PDF]

1009

Powrót