4) Złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Miejsce złożenia dokumentów / załatwienia sprawy:
Referat Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Dziennik podawczy
Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144

 • przyjmowanie wniosków i podań oraz wydawanie dokumentów:
  pokój nr 15 - 1 piętro

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

Wnioskodawcą może być każdy. Wnioskodawca może również działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

Godziny przyjmowania klientów:

 • przyjmowanie korespondencji i wydawanie dokumentów
  - poniedziałki godz. 9.00 do 17.00, wtorek, czwartek, piątek godz. 7.30 do 15.30, w środy: dzień wewnętrzny urzędu

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

Sprawdzenie czy na obszarze planowanej inwestycji obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania terenu.

Wpłata należnej opłaty skarbowej

Opłaty:

Wysokość opłaty skarbowej wynosi:

 • za każdy egzemplarz zaświadczenia - 17 zł
 • za pełnomocnictwo - 17 zł

UWAGA: Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Opłatę w najniższej wymaganej wysokości uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska (pokój nr 6 na parterze) lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy.

Numer rachunku: 90 8791 0009 0000 0000 0101 0001 BS Bukowina Tatrzańska z chwilą złożenia wniosku. Ewentualne uzupełnienie opłaty skarbowej – przy odbiorze wypisu / wyrysu / zaświadczenia.

Kasa czynna: poniedziałek 9.00 – 12.00 13.00 – 16.30 wtorek - piątek 8.00 - 12.00 13.00 – 15.00, w ostatni roboczy dzień miesiąca kasa czynna do godz. 12.00.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Prawidłowo wypełniony wniosek załatwiany jest w terminie 7 dni, maksymalnie - 14 dni.

Tryb odwoławczy:

Wnioskodawcy przysługuje zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia potwierdzającego fakty lub stan prawny, które powinno być złożone na dzienniku podawczym lub sekretariacie Urzędu Gminy lub nadane na poczcie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia i adresowane "Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, za pośrednictwem Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., Poz. 2096 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., Poz. 1044 z późniejszymi zmianami).

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakty lub stan prawny wynikający z posiadanych dokumentów i danych wraz z załącznikami - do pobrania poniżej lub w pokoju Referatu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury, ul. Długa 144 pokój 15, 1 piętro.

Lista załączników do formularza BUA:

 • Pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu wnioskodawcy.
 • Dowód zapłaty opłaty skarbowej.
 • W przypadku wniosku składanego przez osobę prawną proszę podać numer z „Rejestru Przedsiębiorców” Krajowego Rejestru Sądowego.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

- Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego [DOC]

- Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego [PDF]

2277

Powrót