Rozbudowa drogi gminnej klasy „D” nr K-420043 Trybsz – Czarna Góra w miejscowości Czarna Góra wraz z rozbiórką budynku mieszkalnego

Rozbudowa drogi gminnej klasy „D” nr K-420043 Trybsz – Czarna Góra w miejscowości Czarna Góra wraz z rozbiórką budynku mieszkalnego, składająca się z następujących zadań:

  • Zadania współfinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn.: Rozbudowa drogi gminnej 420043K w km od 3+943,00 do km 4+520,60 w miejscowości Czarna Góra, Gmina Bukowina Tatrzańska.
  • Rozbudowa drogi na odcinku od km 4+520,60 do km 4+572,70.
  • Rozbiórka budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego
    przy ul. Nadwodnia 38, na działkach ewid. nr 5834/2, 6395/2 w Czarnej Górze.
  • Wykonanie czynności geodezyjnych, która będą polegały na okazaniu i stabilizacji granic pasa drogowego dla całego odcinka drogi (łącznie dla odcinka opisanego w pkt 1 i pkt 2).

Wartość całej inwestycji: 7 790 478,29 zł brutto.

Zadanie w trakcie realizacji.

W ramach zadania realizowany będzie:

,,Rozbudowa drogi gminnej 420043K w km od 3+943,00 do km 4+520,60 w miejscowości Czarna Góra, Gmina Bukowina Tatrzańska" - zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

W ramach zadania zrealizowane będą: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, rozbudowa drogi, chodniki, zjazdy, zatoka autobusowa, wyniesione przejście dla pieszych, odwodnienie, elementy bezpieczeństwa ruchu z oznakowaniem, mur oporowy km 4+301,00 - 4+520,60, roboty wykończeniowe, budowa lini kablowej oświetlenia ulicznego, przebudowa sieci napowietrznej niskiego napięcia, przebudowa kabli i słupów telekomunikacyjnych oraz budowa kanału technologicznego.

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 4 757 302,00 zł brutto.

53

Powrót