,,Poprawa efektywności energetycznej Ośrodka Zdrowia w Leśnicy-Groniu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - spr, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W dniu 31.08.2023 r. Gmina Bukowina Tatrzańska zawarła umowę o dofinansowanie projektu Zarządem Województwa Małopolskiego, na realizację projektu pn.: ,,Poprawa efektywności energetycznej Ośrodka Zdrowia w Leśnicy-Groniu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - spr, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem Projektu jest poprawa efektywności energetycznej Ośrodka Zdrowia w Leśnicy-Groniu.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 1 413 560,00 zł, w tym wkład Unii Europejskiej w kwocie 1 271 663,71 zł. 

W Ośrodku Zdrowia w Leśnicy-Groniu zostanie zrealizowany następujący zakres prac:

  1. Modernizacja instalacji c.o., w ramach której planuje się wymianę źródła ciepła na pompę ciepła powietrze - woda o mocy ok 80 kW wraz z niezbędnym osprzętem oraz wymianę instalacji c.o. na nową niskopojemnościową wyposażoną w grzejniki z zainstalowanymi zaworami i głowicami termostatycznymi i wdrożenie dobowych i tygodniowych osłabień w ogrzewaniu.
  2. Ocieplenie 140 m ścian wewnętrznych do przestrzeni nieogrzewanych warstwą 10 cm styropianu o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,031 W/m*K wraz z wykonaniem tynku.
  3. Zmiana sposobu zasilania instalacji c.w.u. na powietrzną pompę ciepła wraz z dostosowaniem instalacji do współpracy z nowym źródłem ciepła.
  4. Modernizacja instalacji oświetlenia wbudowanego polegająca na wymianie opraw na LED wraz z wymianą i dostosowaniem instalacji do nowego typu opraw.
  5. Montaż instalacji PV o mocy 35,2 kWp.
  6. Wymiana drzwi wewnętrznych do przestrzeni nieogrzewanych na nowe o współczynniku U= 1,3 W/m*K.
252

Powrót