Pomoc materialna dla uczniów - stypendia i zasiłki szkolne

STYPENDIUM SZKOLNE może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje:

  • bezrobocie,
  • niepełnosprawność,
  • ciężka lub długotrwała choroba,
  • wielodzietność,
  • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  • alkoholizm lub narkomania,

a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania pomocy materialnej dla uczniów wynosi aktualnie 528 zł na osobę w rodzinie.

Miesięczną wysokość dochodu, o której mowa w ust. 3 ustalana się zasadach określonych w art. 8 ust. 3 – 13 ustawy o pomocy społecznej.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, słuchaczom i wychowankom szkół i placówek, o których mowa w art. 90b ust. 3 i ust 4 ustawy o systemie oświaty.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym nie przysługują dzieciom objętym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bukowinie Tatrzańskiej w okresie od 1 września do 15 września danego roku szkolnego a w przypadku słuchaczy kolegiów w okresie od 01 października do 15 października danego roku szkolnego.

ZASIŁEK SZKOLNY

Uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego może być przyznany zasiłek szkolny w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Zasiłek szkolny przyznaje się w przypadku zaistnienia w rodzinie zdarzenia losowego, w szczególności:

1) pożaru,

2) kradzieży,

3) wypadku,

4) nagłej choroby w rodzinie, śmierci członka rodziny lub opiekunów ucznia,

5) innych, uzasadnionych okoliczności, utrudniających prawidłowe funkcjonowanie rodziny, lub utrudniających naukę ucznia.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

W celu uzyskania pomocy materialnej dla ucznia o charakterze socjalnym uprawniona osoba jest zobowiązana do złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Świadczenia pomocy materialnej przyznawane są na wniosek:

  1. rodziców (opiekunów prawnych) albo pełnoletniego ucznia,
  2. dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.

Sytuację zawodową, finansową, zdrowotną i rodzinną wszystkich wspólnie gospodarujących członków rodziny ustala się indywidualnie na podstawie:

1) dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

2) skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka;

3) dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej;

4) decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;

5) orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;

6) orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

7) zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;

8) zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;

9) zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych;

10) dowodu otrzymania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;

11) decyzji o przyznaniu uprawnień kombatanckich, zaświadczenia o uprawnieniach kombatanckich lub legitymacji członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej;

12) zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;

13) zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;

14) decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;

15) decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego;

16) zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników;

17) dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników;

18) dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą;

19) zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;

20) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego dot. dochodów osób prowadzących działalność gospodarczą

21) zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskaniu dochodu jednorazowego przekraczającego kryterium dochodowe osób lub rodzin w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o pomoc oraz jednorazowego dochodu należnego za dany okres;

19) decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne;

20) oświadczenia o stanie majątkowym.

Szczegółowe zasady realizacji pomocy materialnej dla uczniów z terenu Gminy Bukowina Tatrzańska określa Regulamin przyjęty Uchwałą Nr XLI/303/2017 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Treść regulaminu dostępna jest na stronie Ośrodka w zakładce : O instytucji - Wewnętrzne akty normatywne - Wewnętrzne akty normatywne władz i organów nadrzędnych.

Powrót