Prawo do świadczeń zdrowotnych na okres 90 dni

Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają prawo inne, niż ubezpieczeni, osoby posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Decyzję potwierdzającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wydaje się na wniosek świadczeniobiorcy, a w przypadku stanu nagłego - na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej, złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczenia.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez okres 90 dni od dnia określonego w decyzji, którym jest:

  • dzień złożenia wniosku,
  • w przypadku udzielania świadczeń w stanie nagłym - dzień udzielenia świadczenia.

Dokumenty od wnioskodawcy

  1. Ustny lub pisemny wniosek o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.
  2. Dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego, zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy - do wglądu).
  3. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy.
  4. Dokumenty potwierdzające brak uprawnień do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.
  5. Inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa ustawa o pomocy społecznej.
Powrót