Wsparcie kobiet w ciąży - ustawa „Za życiem”

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje matce, ojcu, opiekunowi prawnemu, opiekunowi faktycznemu dziecka. Świadczenie przysługuje w wysokości 4.000,00 zł jednorazowo. Dodatkowym warunkiem jest udokumentowanie faktu pozostawania przez kobietę pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu poprzez dostarczenie stosownego zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną.

Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia wymaga złożenia wniosku przez uprawnione osoby w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie będzie pozostawiony bez rozpoznania.

Do wniosku należy dołączyć:

  • zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną, potwierdzające, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką).
  • zaświadczenie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, w którym lekarz ten stwierdzi ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Druki wniosku wraz z załącznikami:

http://www.bukowinatatrzanska.naszops.pl/swiadczenia-rodzinne-i-zasilki/wsparcie-kobiet-w-ciazy-i-ich-rodzin-ustawa-za-zyciem-4000/druk-wniosku-wraz-z-zalacznikami-o-ustalenie-prawa-do-jednorazowego-swiadczenia-4000

Powrót