Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Bieżące komunikaty: http://www.bukowinatatrzanska.naszops.pl/swiadczenia-rodzinne-i-zasilki

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

  • osobie uprawnionej na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja w okresie ostatnich 2 miesięcy jest bezskuteczna.
  • osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia, albo gdy się uczy w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia, w przypadku posiadania przez osobę uprawnioną orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.
  • jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 725,00 zł.
  • w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500,00 zł miesięcznie na osobę uprawnioną.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

  • obywatelom polskim, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
  • cudzoziemcom przebywającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z Funduszu alimentacyjnego jeżeli: wynika to z wiążących Polskę umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym.
  • posiadają zezwolenie na pobyt stały na terytorium Polski, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenie na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami określonymi w Ustawie z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się od miesiąca, w którym został złożony wniosek przez osobę uprawnioną lub jej przedstawiciela ustawowego.

Druk wniosku o ustalenie uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z załącznikami:

https://www.gov.pl/web/rodzina/x-wiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego111

Wzór Zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest odpowiednio prawo do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub świadczenia wychowawczego, dotyczące osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

https://www.gov.pl/web/rodzina/xi-zaswiadczenie-naczelnika-urzedu-skarbowego-o-wysokosci-przychodu-oraz-o-wysokosci-i-formie-oplacanego-podatku-dochodowego-w-roku-kalendarzowym-poprzedzajacym-okres-na-ktory-ustalane111

Powrót